22/2/09

El comentari literari

Comentar una obra literària o només un fragment consisteix a entendre què diu el text (el contingut) i com ho diu (la forma), dos elements que són inseparables.

No s’ha de confondre el comentari amb la paràfrasi, que consisteix a explicar el text amb altres paraules, ni tampoc amb un pretext (o una excusa) per a explicar el que sabem o pensem o opinem sobre el tema.

Quan es tracti d’un text llarg caldrà numerar les línies de cinc en cinc per tal de facilitar la localització de les idees o passatges que vulguem remarcar.

Per a fer un comentari de text haurem de seguir un sèrie de passos:
  • El primer i més important dels quals és la lectura atenta i comprensiva del text, si cal més d’una vegada. Alhora consultarem al diccionari les paraules que no entenem i a l’enciclopèdia els conceptes sobre els quals no tinguem informació.
  • En segon lloc, ens caldrà situar el text i allò que ens explica en el temps i en l’espai. Buscarem informació sobre l’autor i la seva obra.
  • Un tercer pas és la cerca d’informació sobre el moviment estètic i el gènere literari a què pertany l’obra.
  • Finalment, un quart pas és situar el fragment dins l’obra a la qual pertany. Per això, ens pot ajudar conèixer-ne l’argument general.

A l’hora de fer el comentari, haurem de tenir en compte:

El tema
Tot text literari intenta transmetre una informació concreta, estructurada d’una determinada manera, que depèn de la situació comunicativa i de la intenció de qui la produeix.
Un cop haurem contextualitzat un text que s’ha de comentar, seguirem l’anàlisi del comentari redactant un breu resum del text (unes 5 o 6 línies) que ha de recollir la idea principal o tema i algunes de secundàries.
Per determinar el tema d’un text es poden fer les operacions següents:
  • Suprimir-ne els elements que no siguin essencials.
  • Escollir-ne els mots clau que aporten informació rellevant.
La formació del tema d’un text ha de ser clara i breu; cal explicar-ne els detalls més importants i deixar de banda els innecessaris. L’ideal seria reduir el tema a un substantiu abstracte. A vegades el títol pot expressar totalment o parcialment el tema de l’obra.

L’estructura
Un text sempre ha de presentar un determinat ordre, de manera que les seves parts es relacionin entre elles i que estiguin subordinades al tema. Hi ha dos tipus d’estructura: una externa que es refereix a la disposició tipogràfica: en poesia, versos i estrofes; en teatre, actes i escenes; en novel·la, capítols; i, una l’altra, interna, que tracta de com s’ordena de manera lògica la informació, la coherencia.

En el comentari de text basat en un poema són importants els aspectes formals lligats amb la mètrica i la versificació.

Les figures retòriques
Les figures retòriques són el conjunt de recursos expressius mitjançant els quals el llenguatge literari es distancia del llenguatge corrents. Conèixer les principals figures retòriques ajuda a interpretar correctament un text.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada